Thứ Năm, 17/04/2014

Báo cáo: Tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Năm 2011 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã thành công với nhiều quyết định quan trọng. Đại hội đã thông qua cương lĩnh sửa đổi xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thông qua Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước đến năm 2020 và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, với các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội 2011 – 2016. Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 được tổ chức vào tháng 5/2011 đã thành công tốt đẹp. Năm 2011 với nhiều biến động về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới. Cuộc khủng hoảng nợ công của một số nước Châu Âu (EU) đã làm chao đảo kinh tế Châu Âu, ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu; cuộc khủng hoảng chính trị ở một số nước Bắc Phi và Trung Đông đã ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế, chính trị thế giới; khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai xảy ra ở nhiều nước trong đó có Việt Nam. Sự hợp tác của các nước ASEAN đã đi vào chiều sâu và ngày càng có hiệu quả, tác động tích cực đến tình hình, nhiệm vụ của đất nước.

Với nhận thức sâu sắc tình hình, nhiệm vụ của đất nước và tình hình quốc tế, xác định đúng vị trí, vai trò và trách nhiệm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói riêng và của nghề luật sư nói chung trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, trong năm 2011 vừa qua, Liên đoàn luật sư Việt Nam cùng các thành viên của Liên đoàn đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những kết quả đáng khích lệ trong xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động.

I.CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ

1.Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp

Nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ luật sư Việt Nam trong sạch và vững mạnh, Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã chỉ đạo và phối hợp với Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ luật sư kết hợp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức luật sư. Nhiều Đoàn luật sư đã tổ chức các buổi nói chuyện, bồi dưỡng chính trị, học tập Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp cho luật sư thuộc Đoàn mình, trong đó có lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tháng 2/2011, Hội đồng luật sư toàn quốc đã phát động phong trào thi đua lập thành tích, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Phong trào thi đua đã được các Đoàn luật sư nhiệt tình hưởng ứng.

Ngay sau khi Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam thông qua tháng 02/2011 và chính thức được ban hành (tháng 7/2011), Ban Thường vụ Liên đoàn đã thành lập Ban soạn thảo tài liệu hướng dẫn học tập Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư và giao cho Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư phối hợp với Uỷ ban Giám sát Đạo đức, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật tổ chức triển khai việc học tập đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư trong toàn Liên đoàn bắt từ tháng 08 năm 2011 đến hết tháng 12 năm 2012. Cho đến tháng 11/2011 đã triển khai được 03 lớp học tập Quy tắc đạo đức với hơn 300 luật sư tham gia. Đây là một công tác quan trọng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhằm xây dựng giá trị chuẩn mực của nghề luật sư ở Việt Nam, tạo lập niềm tin của Nhà nước và cộng đồng xã hội vào luật sư và Liên đoàn luật sư Việt Nam, đồng thời xây dựng ý thức trách nhiệm của luật sư trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng cho xã hội, góp phần vào bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 66 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư (10/10/1946 – 10/10/2011), Liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ nhất, Đêm hội Luật sư nhớ Bác đã được tổ chức thành công tốt đẹp; thông qua đó tăng cường khối đoàn kết thống nhất của giới luật sư, đồng thời giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng cho đội ngũ luật sư. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ như: giải Golf, giải tenis đã có sự tham gia của nhiều Đoàn luật sư và các luật sư thành viên, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong toàn Liên đoàn và góp phần quảng bá hình ảnh của Luật sư và Liên đoàn luật sư Việt Nam trong nước và quốc tế.

Năm 2011, công tác giáo duc chính trị, tư tưởng đạo đức nghề nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực trong toàn Liên đoàn luật sư Việt Nam, tạo nền tảng và tiền đề đưa công tác đó đi vào nề nếp trong những năm tiếp theo.

2. Đóng góp vào cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao

2.1. Công tác xây dựng pháp luật và tuyên truyền pháp luật

Nhận thức đúng vai trò quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và tuyên truyền pháp luật có ảnh hưởng và liên quan trực tiếp đến hoạt động hành nghề của luật sư, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã quyết định thành lập 03 Tiểu ban xây dựng pháp luật là Tiểu ban luật tố tụng hình sự, Tiểu ban luật tố tụng dân sự và Tiểu ban Luật luật sư. Các Tiểu ban đã tích cực nghiên cứu và tiếp thu ý kiến rộng rãi của các luật sư thành viên trong toàn Liên đoàn. Được sự hỗ trợ về kinh phí của Dự án JPP và tổ chức quốc tế UNDP của Liên hợp quốc, các Tiểu ban đã tổ chức 04 cuộc Hội thảo ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội để thảo luận, tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đoàn luật sư và các luật sư thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật Luật sư, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ và Hội đồng luật sư toàn quốc. Ý kiến đóng góp của Liên đoàn luật sư về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự đã được cơ quan soan thảo hoan nghênh và tiếp thu nhiều nội dung.

Trong năm 2011, các cơ quan nhà nước gồm Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viên kiểm sát nhân nhân tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công tác xây dựng pháp luật. Nhiều dự án luật và dự thảo những văn bản quy phạm pháp luật được gửi cho Liên đoàn đều được Liên đoàn Luật sư Việt Nam đóng góp bằng những kiến nghị có trách nhiệm và chất lượng của giới luật sư như: Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Công chứng, Luật xử lý các vi phạm hành chính, Dự thảo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, Dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016, Thông tư của Bộ Công an về bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sư, Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư…

Sự tham gia của Luật sư Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; của các Phó Chủ tịch Liên đoàn vào các Ban soạn thảo sửa đổi Luật Luật sư, Bộ Luật dân sự, Bộ Luật tố tụng hình sự, Bộ Luật hình sự, vào Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với đội ngũ luật sư trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Đồng thời qua đó, giới luật sư nhận thức được trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Các Đoàn luật sư ở các tỉnh phành phố cũng triển khai nhiều hoạt động trong công tác góp ý xây dựng những văn bản dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật của các tỉnh thành phố đồng thời tham gia vào việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến với người dân và cộng đồng xã hội về những văn bản pháp luật mới của nhà nước và các cấp chính quyền địa phương.

2. 2. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện các hoạt động chính trị - pháp lý

Nhận thức rõ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2011, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có công văn đề nghị các cấp Lãnh đạo ở Trung ương và địa phương quan tâm tới những luật sư thuộc Đoàn luật sư của tỉnh, thành phố đã có nhiều thành tích trong hoạt động hành nghề luật sư, có phẩm chất chính trị, đạo đức, thực sự có năng lực, trình độ để đề nghị giới thiệu vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Kết quả đã có nhiều luật sư trúng cử, Luật sư Trương Trọng Nghĩa – Phó Chủ tịch Liên đoàn đã trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban Phát triển kinh tế, tài chính đã trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Luật sư Nguyễn Huy Thành - Uỷ viên Uỷ ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng, Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc - Uỷ viên Hội đồng LSTQ trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, Luật sư Nguyễn Toàn Thiện - Uỷ viên Hội đồng LSTQ trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận và nhiều luật sư khác thuộc các đoàn luật sư đã trúng cử vào HĐND các cấp ở địa phương. Nhiều Đoàn luật sư, luật sư đã tham gia tích cực công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tổng kết công tác bầu cử năm 2011, nhiều Đoàn luật sư đã được Đảng, Chính quyền các cấp khen và ghi nhận như Đoàn luật sư TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bình Dương…

Tháng 6/2011, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối phía Trung Quốc xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở biển Đông.Tuyên bố của Liên đoàn nhận được sự hưởng ứng của các phương tiện truyền thông như Đài truyền hình Việt Nam, Báo nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo pháp luật Việt Nam…và được đông đảo luật sư và cộng đồng xã hội đồng tình, ủng hộ. Qua đó, Liên đoàn luật sư Việt Nam đã thể hiện được trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước.

Vào tháng 07/2011, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thành lập Ban nghiên cứu pháp lý Biển Đông và Hải đảo nhằm chuẩn bị những cơ sở pháp lý để sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Trong năm 2011, Ban nghiên cứu pháp lý Biển Đông và Hải đảo đã tổ chức 02 phiên họp ở thành phố Hồ Chí Minh và ở thành phố Hà Nội để đề ra kế hoạch, chương trình hoạt động.

Tiếp tục thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn III, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhận tham gia rà soát các thủ tục hành chính ở 15 lĩnh vực trong năm 2012.

Theo báo cáo của 53/62 Đoàn luật sư, năm 2011 thì trong số 17.507 vụ án hình sự mà luật sư tham gia tố tụng có 7.767 vụ án luật sư tham gia theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Đa số các luật sư đã thực hiện nghiêm chỉnh và có trách nhiệm khi được Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư phân công tham gia bào chữa các vụ án nêu trên. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị mà đội ngũ luật sư đã đảm nhận với Nhà nước, qua đó góp phần tích cực vào sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tuy mới thành lập nhưng Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã dần khẳng định được vai trò của mình trong việc giáo dục, tập hợp giới luật sư thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đang trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, cộng đồng xã hội với giới luật sư Việt Nam.

3. Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động

3.1. Về công tác tổ chức

Bộ máy chuyên trách và bán chuyên trách của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục được củng cố và hoàn thiện về tổ chức. Trong năm, Ban Thường vụ, lãnh đạo Liên đoàn đã thực hiện việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Liên đoàn cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện mới; bổ nhiệm thay thế Chủ nhiệm Uỷ ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật và Uỷ ban Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, phổ biến pháp luật; miễn nhiệm 01 Chủ nhiệm Uỷ ban; bổ nhiệm 02 luật sư làm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Hợp tác quốc tế, 01 luật sư làm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Phát triển kinh tế, tài chính; bổ nhiệm một số luật sư làm Uỷ viên của các Uỷ ban; cử 01 Phó Chủ tịch Liên đoàn làm Tổng Biên tập Báo Luật sư; bổ nhiệm 01 luật sư làm Giám đốc và 02 luật sư làm Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật của Liên đoàn.

Trong năm 2011, Liên đoàn đã tiến hành 10 đợt cấp, đổi thẻ cho tổng số 1228 luật sư (trong đó có 44 luật sư chuyển đoàn). Việc cấp, đổi Thẻ luật sư được tiến hành theo đúng quy định về cấp, đổi và quản lý Thẻ luật sư; nâng tổng số luật sư được Liên đoàn cấp thẻ lên 6824 luật sư. Thông qua việc cấp, đổi Thẻ luật sư, Liên đoàn đã thống kê, rà soát lại đội ngũ luật sư trong cả nước nhằm phục vụ cho công tác quản lý thành viên của Liên đoàn. Hiện nay, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh còn một số luật sư chưa tiến hành làm thủ tục đổi thẻ theo quy định tại điểm 4 Nghị quyết số 06/HĐLSTQ ngày 31/01/2010 của Hội đồng luật sư toàn quốc kỳ họp IV về kế hoạch đổi, cấp Thẻ luật sư. Ban Thường vụ Liên đoàn đã giao Ban Chủ nhiệm 02 Đoàn luật sư rà soát và báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn để xử lý theo Điều lệ của Liên đoàn.

3.2. Xây dựng các quy chế, quy định của Liên đoàn

Nhằm hoàn thiện cơ chế hoạt động, quản lý của Liên đoàn, trong năm 2011, Liên đoàn luật sư đã tiếp tục ban hành một số quy chế sau: Quy chế quản lý và sử dụng Thẻ luật sư, Quy chế quản lý tài chính và quản lý sử dụng tài sản Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy chế xử lý vi phạm đối với cá nhân được bầu hoặc bổ nhiệm giữ các chức danh của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam, Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam đã được Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua tại phiên họp lần VI (tháng 2/2011) và chính thức ban hành vào ngày 20/7/2011.

3.3. Về tổ chức của các Đoàn luật sư

Đến nay đã có 60 Đoàn luật sư tổ chức Đại hội thông qua điều lệ và được Liên đoàn cho ý kiến để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. Hiện còn 2 Đoàn luật sư chưa tiến hành đại hội thông qua Điều lệ, gồm các Đoàn luật sư tỉnh Quảng Trị và Yên Bái.

Về kiện toàn tổ chức, Đoàn luật sư tỉnh Phú Thọ, Phú Yên chưa tiến hành Đại hội bầu chức danh Chủ nhiệm thay 02 cố luật sư Chủ nhiệm. Một số Đoàn luật sư đã tổ chức thành công Đại hội bất thường bầu lại Chủ nhiệm như các Đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng…; Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng đã cử Luật sư Phó Chủ nhiệm giữ chức Quyền Chủ nhiệm Đoàn luật sư vì lý do Luật sư Chủ nhiệm xin thôi giữ cương vị Chủ nhiệm vì lý do sức khoẻ.

Lãnh đạo Liên đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị nhân sự bầu chức danh Chủ nhiệm mới; làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ và Thường trực UBND tỉnh Lai Châu và Bộ Tư pháp để xúc tiến thành lập Đoàn luật sư tỉnh Lai Châu.

Số thành viên Liên đoàn luật sư Việt Nam tính đến nay như sau:

- Số Đoàn luật sư: 62 (tỉnh Lai Châu chưa có Đoàn luật sư);

- Tổng số luật sư được cấp Thẻ luật sư: 6824 luật sư (trong đó có 103 luật sư đã được cấp Thẻ luật sư nhưng xin thôi hành nghề, chuyển sang làm công việc khác hoặc đã từ trần);

Tổng số người tập sự hành nghề luật sư tính đến hết tháng 12/2011 là trên 3500 người.

4. Công tác xây dựng Đảng

Sau khi được thành lập, Đảng đoàn Liên đoàn luật sư Việt Nam đã ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn. Quy chế xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của Đảng đoàn, quy định mối quan hệ công tác với Ban Thường vụ, Hội đồng luật sư toàn quốc, với Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành, các cơ quan đoàn thể Trung ương, với Tỉnh uỷ, Thành uỷ các địa phương.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng đoàn đã phối hợp với Lãnh đạo Liên đoàn chỉ đạo việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong Cơ quan thường trực Liên đoàn và tại các Đoàn luật sư, chỉ đạo việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và thực hiện Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư trong toàn Liên đoàn.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, trong năm 2011, Đảng đoàn Liên đoàn luật sư Việt Nam đã chủ động bố trí làm việc với Thường trực tỉnh, thành uỷ, Uỷ ban nhân dân của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tăng cường sự phối hợp của Đảng đoàn, lãnh đạo Liên đoàn luật sư với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc quản lý, hỗ trợ Đoàn luật sư và hoạt động nghề nghiệp của các luật sư trên địa bàn.

Đảng đoàn Liên đoàn luật sư cũng đã làm việc với cấp uỷ, Ban Chủ nhiệm nhiều Đoàn luật sư, trong đó có Đảng uỷ và Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Đảng đoàn, Đảng uỷ và Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nắm bắt tình hình, những khó khăn, thuận lợi, những đề xuất, kiến nghị của các Đoàn luật sư và bàn giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của các Đoàn luật sư và của Liên đoàn trong công tác quản lý đội ngũ luật sư và hoạt động hành nghề của các luật sư.

Về công tác Đảng tại các Đoàn luật sư, hiện có 24/62 Đoàn luật sư có tổ chức đảng, trong đó có 17 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, thành phố; số chi bộ còn lại trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp, riêng Đảng bộ Đoàn luật sư TP. Hà Nội trực thuộc Đảng bộ quận. Tổng số đảng viên theo tổng hợp báo cáo của các Đoàn luật sư là trên 1000 đảng viên, trong đó có trên 400 đảng viên đang sinh hoạt tại Đoàn luật sư và gần 600 đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú và các nơi khác. Đảng đoàn đang xây dựng đề án báo cáo Ban Bí thư về việc hướng dẫn thống nhất tổ chức Đảng tại các Đoàn luật sư.

Cơ quan Liên đoàn luật sư Việt Nam đã thành lập chi bộ Đảng, gồm có 08 đảng viên. Chi bộ đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, đề ra phương hướng thời gian tới, trong đó chú trọng đến công tác phát triển đảng viên mới và chuyển sinh hoạt đảng của một số đảng viên về nhằm tăng thêm số lượng đảng viên, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cơ quan thường trực của Liên đoàn.

5. Công tác thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam cùng các Đoàn luật sư trong cả nước đã tham gia tích cực vào các hoạt động do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố phát động, trong đó có các phong trào, các cuộc vận động như “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”…, tham gia những hoạt động xây dựng Đảng, Nhà nước như triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng các cấp, tham gia chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tham gia đóng góp vào các dự án luật, các chính sách, phối hợp thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ về các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư cũng đã tích cực hưởng ứng sáng kiến của Mặt trận tổ quốc Việt Nam quyên góp tiền ủng hộ nhân dân trong nước và nước ngoài bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

6. Công tác bảo vệ quyền lợi luật sư; giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến luật sư

Uỷ ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật và Uỷ ban Bảo vệ quyền lợi luật sư đã tham mưu và trực tiếp giải quyết nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của luật sư hoặc liên quan đến luật sư. Số lượng vụ việc và đơn thư là 80, trong đó có 34 trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Liên đoàn, 26 trường hợp chuyển về Đoàn luật sư giải quyết theo thẩm quyền, 20 trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Liên đoàn đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền khác. Lãnh đạo Liên đoàn, các Uỷ ban Bảo vệ quyền lợi luật sư, Uỷ ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật và các Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật các Đoàn luật sư đã phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị một cách kịp thời, đúng pháp luật, đúng Điều lệ.

Liên đoàn đã chủ động, tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của luật sư, tháo gỡ những khó khăn, cản trở mà luật sư thường gặp trong khi tham gia bào chữa các vụ án hình sự trong giai đoạn điều tra và các giai đoạn tố tụng khác, bảo vệ danh dự, uy tín của luật sư khi giải quyết và xử lý những khiếu kiện có liên quan tới luật sư, đồng thời cũng kiên quyết xử lý các luật sư vi phạm pháp luật, vi phạm Quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ luật sư Việt Nam trong sạch, vững mạnh về số lượng và chất lượng. Ban Thường vụ Liên đoàn và Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư nhận thức rõ việc bảo vệ quyền lợi luật sư và giải quyết khiếu nại có liên quan tới luật sư là công việc phức tạp, nhạy cảm, cần được thực hiện với thái độ kiên quyết, vô tư, thấu tình đạt lý và với tinh thần trách nhiệm cao để tạo lập niềm tin của chính giới luật sư và niềm tin của Nhà nước, cộng đồng xã hội đối với tổ chức luật sư.

Tháng 5/2011, Liên đoàn Luật sư đã tặng Bằng khen năm 2010 cho 12 tập thể: Đoàn luật sư tỉnh Đăk Lăk, Đoàn luật sư tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang, Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An, Đoàn luật sư tỉnh Thái Nguyên, Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước, Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn luật sư tỉnh Ninh Bình, Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau, Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Cơ quan đại diện của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt xét khen thưởng cuối năm 2011, ngoài việc xét khen thưởng cuối năm, Ban Thường vụ Liên đoàn đã quyết định tặng Bằng khen cho một số cá nhân có thành tích đóng góp trong việc tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất mà chưa được Bộ Tư pháp khen thưởng, trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển nghề luật sư Việt Nam cho 205 luật sư và 06 cá nhân. Công tác khen thưởng đã có tác dụng quan trọng trong việc động viên kịp thời các Đoàn luật sư, luật sư có thành tích và những đóng góp tích cực trong hành nghề và trong hoạt động của Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư.

7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, phổ biến pháp luật

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp năm 2011 đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận trên một số nội dung sau:

Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, phổ biến pháp luật đã phối kết hợp với Trung tâm bồi dưỡng luật sư xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp cho luật sư, chuẩn bị tốt về nội dung chương trình, tài liệu, đội ngũ giáo viên và xác định đúng các đối tượng cần bồi dưỡng.

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp luật sư năm 2011 đã hoàn thành. Số lượng luật sư được bồi dưỡng lên tới gần 700 luật sư. Tất cả các Đoàn luật sư đều có luật sư tham gia các lớp, khoá bồi dưỡng.

Kết quả công tác bồi dưỡng luật sư năm 2011 như sau: Tổng số lớp bồi dưỡng là 08 lớp với gần 700 luật sư của 62 Đoàn luật sư tham sự. Các chủ đề bồi dưỡng luật sư bao gồm

- Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư;

- Kỹ năng của luật sư tham gia giải quyết tranh chấp theo pháp luật trọng tài thương mại;

- Kỹ năng của luật sư tham gia tranh tụng các vụ án hình sự;

- Nghiệp vụ tư vấn pháp luật về Dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài;

- Bồi dưỡng về luật trọng tài thương mại, rủi ro phát sinh từ hợp đồng kinh doanh và biện pháp phòng tránh;

- Tư vấn pháp luật về dự án đầu tư xây dựng;

- Kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành tổ chức hành nghề luật sư;

- Nghiệp vụ sư phạm.

Các địa phương được chọn làm địa điểm tổ chức lớp học bao gồm: thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công tác tuyên truyền pháp luật của Liên đoàn cũng đã được đẩy mạnh thông qua các hoạt động truyền thông như Đêm hội luật sư nhớ Bác, bản tin được truyền tải trên trang web của Liên đoàn, phát hành Thông tin pháp luật nội bộ của Liên đoàn...

Trung tâm tư vấn pháp luật bắt đầu đi vào hoạt động ổn định, là địa chỉ tập hợp đội ngũ các luật sư hành nghề có kinh nghiệm, đã triển khai có hiệu quả bước đầu các hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…và các cá nhân, tổ chức khác.

Cuốn Kỷ yếu Luật sư Việt Nam được phát hành mang đến cho giới luật sư Việt Nam và cộng đồng xã hội những thông tin cập nhật đầy đủ nhất về đội ngũ luật sư Việt Nam, các tổ chức hành nghề, Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Công tác bồi dưỡng luật sư, xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã có những bước tiến quan trọng trong năm 2011, góp phần vào việc nâng cao chất lượng hành nghề luật sư, tạo sự gắn kết giữa các Đoàn luật sư, luật sư thành viên của Liên đoàn, góp phần quảng bá vai trò, vị trí và hình ảnh chân thực về giới luật sư và nghề luật sư trong cộng đồng.

8. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế

Trên cơ sở đa dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ hợp tác quốc tế phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Liên đoàn Luật sư, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Liên đoàn đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế. Cụ thể là:

8.1. Chương trình đối tác tư pháp ký giữa Chính phủ Việt Nam và Đan Mạch, Thuỵ Điển, EU (Dự án JPP)

Với sự hỗ trợ về tài chính của JPP, Liên đoàn đã tổ chức thành công nhiều hội thảo, toạ đàm như hội thảo, toạ đàm về Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư; Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng dân sự; Truyền thông và quản trị tài chính – kinh nghiệm của Canada; xây dựng Chương trình bồi dưỡng pháp luật thường xuyên cho luật sư với sự tham gia của các Đoàn luật sư Lào, Campuchia; xây dựng Quy chế xử lý kỷ luật luật sư của Liên đoàn; Sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư; Phương án Thu phí thành viên Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Dự án JPP cũng đã hỗ trợ kinh phí để tổ chức 03 lớp học tập về Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp kết hợp với bồi dưỡng pháp luật thường xuyên; hỗ trợ kinh phí để tổ chức 02 lớp bồi dưỡng pháp luật thường xuyên ở Quảng Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu; hỗ trợ kinh phí tổ chức Giao lưu hướng nghiệp với sinh viên 03 trường: Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội nhằm quảng bá hình ảnh của Liên đoàn luật sư Việt Nam, nghề luật sư tới các sinh viên ngành Luật và cộng đồng xã hội, tạo điều kiện cho sinh viên Luật được tiếp cận, tìm hiểu về luật sư và nghề luật sư ở Việt Nam.

Dự án JPP đã phối hợp và hỗ trợ một phần kinh phí cho đoàn công tác của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam đi khảo sát và làm việc tại một số tỉnh miền núi.

Sự hỗ trợ của Dự án JPP trong năm 2011 đã bắt đầu phát huy tác dụng cụ thể, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ công tác năm 2011 của Liên đoàn luật sư.

8.2. Hợp tác với Nhật Bản

Lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam và đại diện tổ chức Jica (Nhật Bản) đã ký kết Biên bản ghi nhớ để chuẩn bị triển khai giai đoạn II của Dự án Cải cách pháp luật và và tư pháp ở Việt Nam. Trên cơ sở tổng kết các hoạt động trong giai đoạn I, Liên đoàn đã phối hợp với tổ chức JICA tiến hành khảo sát, nghiên cứu ở một số tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên như Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum....; hỗ trợ cho các Đoàn luật sư về cơ sở vật chất nhằm góp phần nâng cao năng lực tự quản; hỗ trợ kinh phí và tổ chức một đoàn công tác của Liên đoàn luật sư Việt Nam tại Nhật Bản.

8.3. Hợp tác với Cộng hoà Liên bang Đức

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác 03 năm thực hiện tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ Việt Nam và CHLB Đức, Chủ tịch Liên đoàn đã dẫn đầu một đoàn sang thăm và làm việc tại CHLB Đức; cử Luật sư tham gia Đoàn công tác liên ngành do Viện KSNDTC chủ trì sang CHLB Đức dự Hội thảo về Tương trợ tư pháp hình sự. Cũng trong năm 2011, Liên đoàn luật sư đã đón tiếp Đoàn Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp Bang Hessen – Cộng hoà LB Đức và ký Bản thoả thuận hợp tác với Đoàn luật sư Frankfurt bên sông Main. Sự kiện này đã mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa Liên đoàn luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư Frankfurt bên sông Main. Ngoài ra, Lãnh đạo Liên đoàn đã có buổi tiếp Cơ quan phát triển Đức nhằm tăng cường quan hệ giữa Liên đoàn và CHLB Đức.

8.4. Các quan hệ và hợp tác quốc tế khác

Sau khi chính thức là thành viên của Hiệp hội luật Châu Á thái Bình Dương (LawAsia), Liên đoàn đã tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình của Hiệp hội; cử Luật sư Trương Trọng Nghĩa – Phó chủ tịch Liên đoàn tham dự Hội nghị thường niên Hiệp hội luật Châu Á Thái Bình Dương (Law ASIA) lần thứ 24 vào tháng tháng 10/2011 tại Hàn Quốc;

Liên đoàn đã thiết lập quan hệ với Đoàn luật sư Cộng hoà DCND Lào và Vương quốc Campuchia; tiếp tục hợp tác với Tổ chức UNDP; làm việc với Hiệp hội luật sư Mỹ (ABA); cử Đoàn công tác do Chủ tịch Liên đoàn dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Na uy; cử 01 đại diện tham gia Đoàn công tác liên ngành do Bộ Tư pháp chủ trì sang dự Diễn đàn pháp luật lần thứ 6 của ASEAN về vấn đề dịch vụ pháp lý tại Brunei vào tháng 04 năm 2011.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2011 đã đạt được nhiều thành công, quan hệ đối ngoại của Liên đoàn ngày càng sâu rộng và có hiệu quả hơn.

9. Công tác quản lý, phát triển kinh tế tài chính, xây dựng cơ sở vật chất

Ủy ban Phát triển kinh tế, tài chính đã tích cực xây dựng Phương án thu phí thành viên mới của Liên đoàn. Uỷ ban đã tổ chức 02 cuộc Hội thảo Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để tiếp thu ý kiến rộng rãi của các luật sư và các Đoàn luật sư về phương án mới thu phí thành viên để trình Ban Thường vụ, Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua.

Liên đoàn tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để xúc tiến việc giải phóng mặt bằng và giao diện tích còn lại của nhà số 9 Hồ Xuân Hương cho Liên đoàn làm trụ sở. Đối với diện tích đã nhận bàn giao, Liên đoàn đã tiến hành sửa chữa để phục vụ cho hoạt động của Uỷ ban đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, phổ biến pháp luật, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật và Uỷ ban Phát triển kinh tế tài chính. Việc hoàn thiện cơ sở vật chất và phương tiện làm việc tại trụ sở số 9 Hồ Xuân Hương đã phục vụ tốt cho hoạt động của các đơn vị nêu trên.

Lãnh đạo Liên đoàn đã làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh để bố trí trụ sở Cơ quan thường trực của Liên đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam đang tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Uỷ ban Tỉnh bố trí đất để Liên đoàn xây dựng Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam cho các luật sư khu vực Tây Bắc, Việt Bắc cũ.

Công tác quản lý tài chính và quản lý cơ sở vật chất của Liên đoàn đã được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn, Quy chế quản lý tài chính và quản lý sử dụng tài sản Liên đoàn luật sư Việt Nam.

10. Công tác phối hợp với các Bộ, ngành và các cấp uỷ chính quyền địa phương

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong nhiều hoạt động: trong công tác quản lý luật sư, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến luật sư, góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Lãnh đạo giữa hai cơ quan thường xuyên thông tin về các hoạt động có liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư.

Để tăng cường việc bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp công tác với Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày 07 tháng 6 năm 2011. Sự phối hợp công tác giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã góp phần đảm bảo quyền hành nghề hợp pháp của luật sư khi luật sư tham gia bào chữa các vụ án hình sự. Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, tháo gỡ dần những khó khăn cho luật sư trong quá trình hành nghề. Toà án nhân dân tối cao và Toà án các tỉnh, huyện đã phối hợp rất chặt chẽ với Liên đoàn luật sư trong việc thực hiện quy định của Liên đoàn về luật sư mặc trang phục thống nhất khi tham gia tại các phiên toà.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của các Đoàn luật sư, đặc biệt là những Đoàn luật sư vùng sâu, vùng xa, đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam cùng các luật sư Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách khu vực đã làm việc với tỉnh, thành ủy, UBND 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư như Thành phố Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Thái Nguyên, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Cần Thơ, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Nam, Lâm Đồng…Tại các buổi làm việc với Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân, hai bên đã cùng trao đổi những giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc hình thành các tổ chức Đảng tại Đoàn Luật sư, tổ chức và hoạt động của các Đoàn luật sư, hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở cho các Đoàn luật sư, tháo gỡ những khó khăn cho luật sư khi hành nghề.

11. Hoạt động của các Đoàn luật sư

Các Đoàn luật sư đã tích cực, chủ động triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI kết hợp với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như các Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lăk, Thái Nguyên, Hải Phòng, Phú Thọ, Cần Thơ, Khánh Hòa, Cà Mau, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Dương, Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh, Thái Bình, Tiền Giang, Vĩnh Long, ...Nhiều Đoàn luật sư đã hưởng ứng tham gia tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Các Đoàn luật sư đã bắt đầu tổ chức phổ biến, học tập Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư cho các luật sư thành viên.

Các Đoàn luật sư đã triển khai việc may trang phục luật sư, mặc trang phục thống nhất khi tham gia phiên toà kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2011 theo đúng Nghị quyết của Hội đồng luật sư toàn quốc. Các Đoàn luật sư đã cùng Sở Tư pháp dưới sự chủ trì của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành tổng kết 05 thi hành Luật Luật sư đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. Đa số các Đoàn luật sư đã phối hợp tốt với Liên đoàn trong công tác thu phí thành viên.

Các hoạt động khác như công tác bảo vệ quyền lợi luật sư giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan tới luật sư, công tác trợ giúp pháp lý cũng đã được nhiều Đoàn coi trọng triển khai thường xuyên như Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng, Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hoà, Cà Mau, Đồng Tháp, Cao Bằng, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Thanh Hoá, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Dương, Bình Phước, Hải Dương, Phú Thọ, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, Long An, Đăk Lăk…Đáng lưu ý là Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh đã duy trì hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí và nhận bào chữa miễn phí với 41 luật sư đăng ký tham gia trực tại trụ sở của Đoàn.

Hoạt động hành nghề của luật sư trong năm 2011 vẫn tiếp tục được phát triển trong các lĩnh vực tranh tụng hình sự, phi hình sự, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp và các hoạt động dịch vụ pháp lý khác. Trong hoạt động hành nghề, đa số các luật sư thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư, nghiêm túc thực hiện sự phân công của Ban Chủ nhiệm về việc tham gia những vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Một sốĐoàn luật sư đã ký Quy chế phối hợp công tác với Sở Tư pháp, với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh như Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng, Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng, Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, Đoàn luật sư tỉnh Đăk Lăk ....nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Đoàn luật sư với Sở Tư pháp trong công tác quản lý hành nghề luật sư theo nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư. Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh đang tích cực phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đoàn luật sư, Hội Luật gia và Sở Tư pháp thành phố.

Hoạt động đối ngoại của các Đoàn luật sư trong năm 2011 cũng được chú trọng và mở rộng hơn so với năm 2010, cụ thể là:

- Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ quan hệ với Hiệp hội luật sư Thái Bình Dương (IPBA); Hiệp hội luật sư Châu Á Thái Bình Dương (LawAsia); Hiệp hội luật sư Quốc tế (IBA), (UIA). Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với các Đoàn luật sư của Hoa Kỳ, tham dự Hội nghị Chủ tịch các Đoàn luật sư Châu Á (POLA) lần thứ 22 tại Thái Lan.

- Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã ký Quy chế hợp tác với Đoàn luật sư Paris (Pháp); có các quan hệ hợp tác với Hiệp hội luật sư Cộng hòa Liên bang Đức và Nauy.

Bên cạnh công tác chuyên môn, hoạt động văn nghệ, thể thao được Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư rất quan tâm. Liên hoan văn nghệ quần chúng toàn Liên đoàn lần thứ nhất và Đêm hội luật sư nhớ Bác tổ chức vào ngày 8, 9/10/2011 đã được nhiều Đoàn luật sư nhiệt tình hưởng ứng như: Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đăk Lăk, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đồng Nai, Hải Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh, Trà Vinh, Nghệ An.

12. Kết quả hoạt động hành nghề luật sư

Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có gần 3000 tổ chức hành nghề luật sư. Trong đó có:

- Trên 2000 Văn phòng luật sư;

- Hơn 700 Công ty luật;

- Trên 100 Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân;

- Ngoài ra còn có 56 tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được cấp phép thành lập tại Việt Nam, trong đó có luật sư Việt Nam làm việc.

Theo thống kê của 53 Đoàn luật sư, trong năm 2011, các luật sư đã tham gia:

- 17.507 vụ án hình sự (trong đó có 9.740 vụ án hình sự được mời, 7.767 vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng);

- 14.148 vụ án dân sự;

- 3.825 vụ án kính tế;

- 1.155 vụ án hành chính;

- 493 vụ án lao động;

- 39.410 vụ tư vấn trong các vụ việc khác;

- 1.200 đại diện ngoài tố tụng;

- 17.000 dịch vụ pháp lý khác;

- 17.933 vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí.

Với trên 3000 tổ chức hành nghề luật sư, giới luật sư không những cung cấp hàng chục nghìn dịch vụ pháp lý cho cộng đồng xã hội, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền, mà hàng năm còn đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Năm 2011, các tổ chức hành nghề, các luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã đóng góp tiền thuế cho ngân sách Nhà nước trên 300 tỷ đồng.

13.Các công tác khác

Liên đoàn đã tổ chức thành công Kỷ niệm 02 năm thành lập (12/5/2009 – 12/5/2011) với sự tham dự của Đồng chí Trương Vĩnh Trọng – Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện Bộ Tư pháp và đại diện luật sư các Đoàn luật sư. Tại buổi kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đánh giá cao về những kết quả đạt được trong 02 năm hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam và cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt công tác phục vụ, tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ, Hội đồng luật sư toàn quốc để tổ chức thành công các cuộc họp toàn thể và là đầu mối phối hợp các công tác với các Ủy ban và đơn vị trực thuộc Liên đoàn để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn, các Đề án, Dự án của Liên đoàn trong năm 2011. Trong năm 2011 văn phòng Liên đoàn đã xử lý 1.400 công văn đến và 554 công văn đi về cơ bản không có sai sót nghiêm trọng.

Chào mừng kỷ niệm 02 năm thành lập, Liên đoàn đã tổ chức Giải Golf mở rộng lần III – 2011. Đây là giải đấu thường niên của Liên đoàn với sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp và một số tổ chức hành nghề luật sư. Giải Golf mở rộng của Liên đoàn đã thành công tốt đẹp. Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước và Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương đã tổ chức Ngày hội văn hoá thể thao với nhiều môn thi đấu như kéo co, bóng đá, tenis, cầu lông…Đây là dịp để luật sư các Đoàn luật sư có cơ hội giao lưu, mở rộng quan hệ với nhiều cơ quan ban, ngành, các đơn vị kinh tế khác và giữa các luật sư, các Đoàn luật sư.

14. Công tác thi đua khen thưởng

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp lần thứ VI ngày 27/02/2011 của Hội đồng luật sư toàn quốc về việc phát động thi đua năm 2011, ngày 31/3/2011, Liên đoàn luật sư Việt Nam có Công văn số 61/HD-LĐLSVN hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2011, ngày 20/4/2011 có Công văn số 79/LĐLSVN triển khai Nghị quyết của Hội đồng, trong đó có phát động phong trào thi đua tới toàn thể các Đoàn luật sư, luật sư thành viên trong cả nước. Hưởng ứng phát động thi đua của Hội đồng luật sư toàn quốc, hầu hết các đoàn luật sư đã phát động thi đua tới các thành viên của mình với nội dung và chỉ tiêu cụ thể, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc học tập quán triệt và tổ chức thực hiện Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Phong trào thi đua trong toàn Liên đoàn đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Tổng kết phong trào thi đua, Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam đã xét và quyết định khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân cụ thể như sau:

- Tặng Bằng khen cho 25 tập thể các Đoàn luật sư, đơn vị trực thuộc Liên đoàn có thành tích xuất sắc trong năm 2011;

- Tặng Bằng khen cho 44 Tổ chức hành nghề luật sư có thành tích trong hoạt động hành nghề năm 2011;

- Tặng Bằng khen cho 77 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý, hành nghề luật sư, trong công tác phục vụ cho Liên đoàn năm 2011;

- Tặng Bằng khen cho 01 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp trong việc thành lập và hoạt động của Liên đoàn luật sư Việt Nam;

- Tặng Bằng khen cho 02 luật sư có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền lợi luật sư và trong công tác xây dựng thành công Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

- Tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 14 cá nhân có thành tích đóng góp cho Liên hoan văn nghệ quần chúng Liên đoàn luật sư Việt Nam lần thứ nhất.

- Tặng đợt đầu Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam cho 06 cá nhân không là luật sư nhưng đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam và 205 Luật sư đã hoạt động hành nghề luật sư từ 15 năm trở lên theo quy định của Quy chế khen thưởng của Liên đoàn.

Trong năm, Liên đoàn luật sư Việt Nam cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đồng ý việc UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen cho Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trợ giúp pháp lý miễn phí cho nông dân tỉnh trong vụ kiện Công ty bột ngọt Vedan.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ THÀNH CÔNG VÀ NHỮNG TỒN TẠI, KHÓ KHĂN

1. Thành công và những thuận lợi

Sau hơn 02 năm thành lập và đi vào hoạt động, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã bước đầu thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết giới luật sư Việt Nam; thực hiện tốt công tác tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, nhà nước, xã hội và giới luật sư. Đạt được những kết quả nêu trên là do sự phấn đấu nỗ lực vượt bậc của các cơ quan của Liên đoàn, Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo luật sư trong cả nước. Bên cạnh đó, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền cũng là yếu tố vô cùng quan trọng bảo đảm cho kết quả hoạt động của Liên đoàn luật sư Việt Nam kể từ khi thành lập cũng như trong năm qua.

Trong năm 2011, Liên đoàn luật sư đã triển khai có kết quả nhiều công tác và hoạt động quan trọng có tính chất bản lề, tạo sự chuyển biến mới trong tổ chức và hoạt động của Liên đoàn. Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư được thông qua là sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo lập các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam, góp phần quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư và họat động hành nghề của luật sư. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho luật sư được tăng cường cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến luật sư và công tác bảo vệ quyền lợi của luật sư đã góp phần khẳng định được năng lực và trách nhiệm của Liên đoàn và các Đoàn luật sư trong việc giải quyết và xử lý các vấn đề nhạy cảm và phức tạp có liên quan tới luật sư. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và có hiệu quả hơn, đặc biệt trong việc thực hiện các Dự án hợp tác với nước ngoài như JPP, Jica và thiết lập quan hệ với các Hiệp hội luật sư quốc tế và nước ngoài khác. Công tác tổ chức bộ máy nhân sự và cơ chế hoạt động của Liên đoàn đã cơ bản hoàn thiện trên cơ sở yêu cầu thực tiễn khách quan và bắt đầu phát huy tác dụng.

Vai trò, vị thế của Liên đoàn đã được khẳng định cả ở trong nước và quốc tế. Các quan hệ hợp tác, phối hợp với các cơ quan ban ngành Trung ương và các cấp uỷ, chính quyền ở địa phương với các tổ chức quốc tế, hiệp hội luật sư nước ngoài tiếp tục được thiết lập và củng cố vững chắc.

2. Những tồn tại và khó khăn

- Hoạt động của Liên đoàn đã được tiển khai đều khắp trong các lĩnh vực, tuy nhiên, ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao;

- Sự gắn kết giữa Liên đoàn và các Đoàn luật sư còn một số việc chưa chặt chẽ, có nơi, có lúc còn chưa tốt, công tác báo cáo và chủ động phối hợp công tác còn hạn chế, chưa tạo thành khối thống nhất vững mạnh. Tính chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa trong việc quản lý luật sư và thực hiện chế độ tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư cần tiếp tục được xây dựng.

- Công tác tuyên truyền về hoạt động của Liên đoàn còn chưa sâu, rộng tới đông đảo đội ngũ luật sư, do đó nhiều luật sư còn chưa thấy và nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi luật sư và đào tạo, bồi dưỡng luật sư cũng như hỗ trợ hoạt động hành nghề của luật sư. Nguyên nhân của hạn chế này là do một số đoàn luật sư, một số Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc chưa triển khai kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, hướng dẫn của Liên đoàn; Công tác truyền thông về Liên đoàn Luật sư Việt Nam chưa phủ hết, chưa đến được với tất cả các luật sư thành viên và các đối tượng trong xã hội;

- Một số ít luật sư còn vi phạm đạo đức, nặng về cá nhân, thiếu tinh thần xây dựng chung;

- Kỷ luật về đóng phí thành viên còn bị buông lỏng, chưa có biện pháp hữu hiệu để thu đúng, thu đủ;

- Sự phối hợp giữa các thành viên trong từng Uỷ ban, đơn vị trực thuộc và giữa các đơn vị với nhau còn có lúc, có việc chưa đều, chưa nhịp nhàng và chưa hiệu quả.Do đặc thù nghề nghiệp, một số luật sư đảm nhiệm công việc của Liên đoàn là kiêm nhiệm nên chưa dành thời gian thích hợp cho công việc được giao nên hiệu quả công việc còn hạn chế, một số công việc xử lý không kịp, còn tồn đọng.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tuy đạt được một số kết quả nhất định trong xây dựng tổ chức và hoạt động, trong việc tập hợp đoàn kết đội ngũ luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư trong cả nước hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức và hoạt động, cần tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sâu sát và sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các cấp uỷ, chính quyền địa phương. Những khó khăn trong giai đoạn đầu phát triển của Liên đoàn Luật sư Việt Nam có cả yếu tố khách quan và chủ quan, cần được tháo gỡ và khắc phục để Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các thành viên, làm tốt trách nhiệm quản lý đội ngũ luật sư trong cả nước, tập hợp đoàn kết giới luật sư trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế và trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, cộng đồng xã hội với đội ngũ luật sư.

Để làm tốt được các chức năng, nhiệm vụ nêu trên đề nghị Nhà nước tiếp tục hỗ trợ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư về trụ sở và kinh phí hoạt động. Đây là sự hỗ trợ rất cần thiết để Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước giao nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Sau 05 năm thực hiện Luật Luật sư, bên cạnh những kết quả đạt được, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận thấy một số quy định của Luật Luật sư cần được sửa đổi, bổ sung để tạo cơ sở pháp lý bảo đảm có hiệu quả trên thực tế quyền hành nghề của luật sư, nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và giúp phát triển nghề luật sư nói chung. Đồng thời với việc sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư, cần sửa đổi các đạo luật có liên quan tới quyền hành nghề của luật sư, trong đó có Điều 132 của Hiến pháp. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành tạo điều kiện để Liên đoàn luật sư được tham gia một cách chủ động, trực tiếp vào việc sửa đổi, bổ sung cũng như ban hành các văn bản pháp luật có liên quan đến luật sư.

Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng quan tâm hơn đến việc đảm bảo quyền hành nghề theo pháp luật của luật sư để luật sư có thể góp phần tốt nhất bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ công lý và bảo vệ pháp chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ TRONG NĂM 2012

Phát huy những kết quả và thành công của năm 2011, trong năm 2012, Liên đoàn luật sư Việt Nam cùng các thành viên của Liên đoàn tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của tổ chức luật sư; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và cơ chế họat động; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng kết hợp với phổ biến, quán triệt, giám sát việc thực hiện Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư; tăng cường hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của luật sư trong hành nghề, đồng thời xử lý nghiêm minh những cá nhân luật sư vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, Điều lệ Liên đoàn, Điều lệ Đoàn luật sư; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho luật sư; mở rộng và nâng cao hiệu quả của hoạt động quan hệ quốc tế và hợp tác quốc tế; chủ động và tích cực tham gia các sự kiện, hoạt động chính trị - pháp lý của đất nước…; tập trung thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Công tác tổ chức, quản lý thành viên

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và các Quy chế hoạt động của Liên đoàn;

- Kiện toàn, củng cố tổ chức, hoạt động của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật các Đoàn luật sư; xây dựng và củng cố tổ chức Đảng trong các Đoàn luật sư;

- Thực hiện các biện pháp có hiệu quả nhằm tăng cường quản lý đội ngũ luật sư thành viên, gắn kết các thành viên với các hoạt động của Liên đoàn;

- Tăng cường năng lực tự quản của các Đoàn luật sư; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư;

- Phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành để tiếp tục hỗ trợ cho các Đoàn luật sư đặc biệt là trụ sở làm việc của một số Đoàn; phối hợp với Bộ Tư pháp và Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu để thành lập Đoàn luật sư tỉnh Lai Châu;

- Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai việc thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 theo Quyết định 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội Đoàn luật sư để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II.

2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Liên đoàn thông qua việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;

- Tiếp tục triển khai việc quán triệt và thực hiện các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;

- Tổng kết công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức thông qua các phong trào thi đua và hội nghị của các Đoàn luật sư và của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

3. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị - pháp lý của đất nước

- Đóng góp tích cực, trách nhiệm, hiệu quả vào công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật;

- Tiếp tục tham gia có hiệu quả, chất lượng thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn III với việc rà soát thủ tục hành chính trong 15 lĩnh vực;

- Sẵn sàng, chủ động tham gia các diễn đàn trong nước và quốc tế về bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước;

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, cơ quan Trung ương và các cấp chính quyền địa phương trong công tác cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền.

4. Công tác bảo vệ quyền lợi luật sư

- Tiếp tục phối hợp với các Cơ quan tiến hành tố tụng xây dựng và ban hành các cơ chế phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư khi hành nghề và bảo đảm tuân theo pháp luật trong hành nghề luật sư (với VKSNDTC, TANDTC, Bộ Công an);

- Phối hợp với Bộ Công an trong việc thực hiện Thông tư số 70/TT-BCA ban hành ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an;

- Xây dựng Đề án bảo vệ quyền lợi hợp pháp của luật sư khi hành nghề;

- Phối hợp chặt chẽ giữa Liên đoàn với các Đoàn luật sư trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của luật sư khi hành nghề;

- Tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi luật sư sau 3 năm thành lập.

5. Công tác giám sát đạo đức, khen thưởng, kỷ luật

- Củng cố hoạt động nội bộ, kiện toàn về nhân sự để bộ máy của Uỷ ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật hoạt động hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật các Đoàn luật sư trong công tác giám sát, khen thưởng, kỷ luật luật sư;

- Giải quyết kịp thời, chính xác các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan tới luật sư và hành nghề của luật sư;

- Thực hiện tốt công tác khen thưởng đối với luật sư, Đoàn luật sư, các cá nhân, cơ quan của Liên đoàn có thành tích xuất sắc trong hành nghề luật sư, có đóng góp tích cực cho hoạt động của Liên đoàn và các Đoàn luật sư;

- Hoàn thiện Dự thảo Quy chế xử lý kỷ luật luật sư để trình Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua;

- Tổ chức nghiên cứu về hoạt động giám sát đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, làm rõ về mặt khoa học và thực tiễn của công tác này, trên cơ đó xây dựng Quy chế giám sát quy định rõ nội dung giám sát, phương pháp thực hiện quyền giám sát, sự phối hợp giữa Đoàn luật sư và Liên đoàn luật sư trong công tác giám sát;

Tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan tới luật sư sau 03 năm thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam.

6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng luật sư

- Xây dựng Quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư đối với luật sư thành viên của Liên đoàn;

- Triển khai từ 10 -15 lớp bồi dưỡng kỹ năng hành nghề, kiến thức pháp luật cho luật sư;

- Tiếp tục triển khai học tập Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư trong toàn Liên đoàn;

- Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc đào tạo, bồi dưỡng luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế theo Quyết định 123 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án thành lập Trường Đào tạo luật sư Việt Nam.

7. Công tác xây dựng, phổ biến pháp luật và truyền thông

- Tham gia góp ý vào việc sửa đổi Hiến pháp, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự, Luật Dân sự, Luật Luật sư, Luật Trưng cầu ý dân…;

- Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí;

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện trang web của Liên đoàn trở thành Cổng thông tin điện tử của Liên đoàn.

- Tiếp tục Đề xuất với Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát hành Báo Luật sư;

- Phát hành Tạp chí Luật sư, tiếp tục phát hành Thông tin pháp luật nội bộ của Liên đoàn;

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Câu lạc bộ luật sư trẻ nhằm tạo môi trường giao lưu học hỏi, đoàn kết trong giới luật sư, tạo thuận lợi cho luật sư trẻ phát triển.

8. Công tác hợp tác quốc tế

- Tiếp tục thực hiện Chương trình đối tác Tư pháp do Đan Mạch, Thụy Điển, EU đồng tài trợ (JPP), Dự án hỗ trợ cải cách pháp luật và tư pháp do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ và các dự án thỏa thuận hợp tác quốc tế khác;

- Thực hiện tốt nghĩa vụ, tham gia tích cực các hoạt động với tư cách là thành viên của Hiệp hội luật Châu Á và Thái Bình Dương (Law ASIA); hoàn tất thủ tục gia nhập Liên hiệp các Đoàn luật sư quốc tế (IBA);

- Mở rộng và tăng cường hợp tác với các tổ chức luật sư của những nước khác có quan hệ mật thiết về kinh tế, chính trị…với Việt Nam, các nước trong khối ASIAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Úc, Pháp, Lào, Campuchia, Hoa Kỳ.

9. Công tác phát triển tài chính, quản lý tài chính và tài sản Liên đoàn

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định mới về phí thành viên Liên đoàn;

- Xây dựng Đề án về quản lý tài chính và phát triển kinh tế tài chính của Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Tiếp tục xây dựng, quản lý, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Liên đoàn bao gồm trụ sở làm việc, phương tiện làm việc và các tài sản khác của Liên đoàn;

- Tiếp quản và xây dựng các phương án sửa chữa số 9 Hồ Xuân Hương – Hà Nội làm trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản theo quy định của Quy chế quản lý tài chính và quản lý sử dụng tài sản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, phục vụ tốt các cuộc họp Hội đồng luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ và hoạt động của các Ủy ban, đơn vị trực thuộc, các Đề án, Dự án của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của Liên đoàn luật sư Việt Nam đã được Hội đồng luật sư toàn quốc nhất trí thông qua tại phiên thứ VIII ngày 05 tháng 01 năm 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư (để b/c);

- Đ/c Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước (để b/c);

- Đ/c Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Đ/c Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội (để b/c);

- Đ/c Lê Hồng Anh - Thường trực BBT (để b/c);

- Đ/c Nguyễn Xuân Phúc - P.Thủ tướng (để b/c);

- Đ/c Huỳnh Đảm - Chủ tịch UBTW MTTQ (để b/c);

- Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương;

- Đ/c Lê Thị Thu Ba – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW (để b/c);

- Đ/c Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c);

- Bộ Tư pháp;
- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội (để b/c);

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội (để b/c);

- Đ/c Nguyễn Đức Chính – Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Thường trực thành ủy, thường trực UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;

- Vụ pháp luật – Văn phòng Chính phủ;

- Các Uỷ viên Hội đồng LSTQ;

- Các Uỷ viên Ban Thường vụ;

- Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư;

- Lưu VP LĐLSVN.